początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / O projekcie

O projekcie

ftE4kLizQLuC__lw7QqRlPTkwCvlwj-IYVgYv7ucRfQ

GNcowddeAWu-UYbsdhjv_oVCSLHg6CjN2l7FGVO4smE

Qvu-H80asTJpgfP79y0kONjNY6SmpL7Mtk-XDfw7ZFQ

B5xE9d1psv0hxoONOMPAudh3ogkA6NwdPODzFjI2r1U

3OxEWxjscpNAeVeqFSMfwcMrCWTz9MbE4DfVJVRyDNA

tzyrLSPyUwK4vUX6e1HcA-xofZlv9zz9uQa-ZXuKrPQ

O736G_jgR6S5BeR7opPDdRQNO1Ltz7DItrb5ioue_j0

OqcTz9lOr1mxxj1yidqMAy0mQu8kpuufHuAXtb-t6EE

cpD3GjAa9__hqjMKyynkFmZ_rEarYuOvwFZnRHR3iWE

BTkuqnrScHi5ZnNjZZpt3JiYtexupXstrbBaf0TXd3M

O projekcie


Miasto Piotrków Trybunalski od 2 listopada 2009 r. jest beneficjentem wspólnotowej pomocy ze środków Funduszu Spójności dla realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet 1 – Gospodarka wodno – ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt ten jest jedną z największych i kluczowych w Polsce inwestycji związanych z ochroną środowiska

Projekt znajduje się na krajowej liście projektów indywidualnych


Obejmuje ona przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, dzięki którym ulegnie poprawie atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Cele, realizowanego przez Miasto, Projektu są zgodne z celami wyznaczonymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – I oś priorytetowa. Program ten jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca  2015 r.

W związku z tym, Projekt ujęty jest także w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, stanowiącym integralną część KPOŚK.

Wdrożenie inwestycji objętych Projektem ma w efekcie przyczynić się do rozwiązania problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta w kwestiach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody w stopniu gwarantującym osiągnięcie polskich i europejskich standardów i norm dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz uszczelnienia istniejącego systemu sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej.

Osiągnięte efekty w wyniku realizacji będą jednocześnie służyć będą wypełnieniu misji i  osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2017 roku.

Spodziewane efekty projektowe będą miały, w krótszej lub dłuższej perspektywie, wpływ na osiągnięcie celów w następujących sferach:

SFERA GOSPODARCZA
Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego miasta

SFERA SPOŁECZNA
Stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców

SFERA EKOLOGICZNA
Europejskie standardy środowiska i zagospodarowania przestrzeni miasta

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 4585
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl