początek strony początek strony
Piotrków Trybunalski
Strona główna / O projekcie / Efekty

O projekcie

dYpFHqQZ-rpc3DDsIl7Dm4GYDPhpS3-GSzGVM5BKu5A

H8U3YGmHcMjlthw56QAhCVWVI6n5s8Uym07EKuF0Vks

s9CnxKaJEbMMibqhKFZFHCKV5YfK849iWdfKLjkL9Dw

Ia107zoLuwCkdyEgqH0BlxvNT1CrjbuaxLt-TWwGepA

02rad5ljXosspWyW9uFE3lMniVaC5FCMh17Se-HlXfc

vXAt8bBf92hrewKy2G_B96PGBRqkBpLNZM33jlWEzNo

TyylLDjwmh8tSwF-k0zXyQ6whNtn8Exuzb3sdeTaIiU

wxrT7g-sCTGIVFu9_oyTgGOvLXc_DiCHeVpAbUJQlGk

cvo-wVw8Hzz1RPpy2nURqqDYT10JWFZ0hZ45o9i06lA

HREXX0MLLQGcyjAYUQ00g_F6W0_ya-ZQIxBL8Jv4F7w

Efekty

Realizacja wszystkich inwestycji objętych Projektem w sposób znaczący wpłynie na jakość i komfort życia każdego mieszkańca. Będzie się żyło lepiej, wygodniej i zdrowiej.
Budowa nowoczesnej infrastruktury w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków stworzy warunki do dalszego rozwoju miasta, które stanie się bardziej atrakcyjnym obszarem dla inwestorów, co może spowodować ożywienie gospodarcze i wzrost liczby nowych miejsc pracy.


KOMFORT

Nowa oczyszczalnia zostanie dostosowana do nowej wielkości przepływów i ładunków zanieczyszczeń oraz wyposażona w możliwość retencjonowania nadmiaru ścieków w okresach intensywnych opadów deszczowych. Zagwarantuje to oczyszczanie 100 % doprowadzanych do niej ścieków. Nowa oczyszczalnia będzie dysponowała również rezerwą dając możliwość przyjęcia zwiększającej się wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej ilości ścieków. Ponadto, dzięki modernizacji oczyszczalni będzie mniej uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów dla otoczenia.
Z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzysta dodatkowo ponad 1500 osób. Rozwiązany zostanie problem szamb, których opróżnianie jest kłopotliwe i droższe w eksploatacji.
Mieszkańcy będą mogli bez obaw pić wodę prosto z kranu. Nie odczują jej braków ponieważ zwiększy się istotnie przepustowość wodociągów, a ciśnienie w sieci zostanie wyrównane. Dzięki temu poprawi się także bezpieczeństwo przeciwpożarowe.


EKOLOGIA

Nowoczesna oczyszczalnia będzie miała zdolność do usunięcia niebezpiecznych substancji i pierwiastków z dopływających do niej ścieków – m.in. fosforu i azotu – do poziomu, który nie będzie zagrażał środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi.
Obecnie duża część ścieków z nieszczelnych szamb zanieczyszcza wody powierzchniowe i glebę. Podłączenie wielu gospodarstw do sieci kanalizacyjnej spowoduje zmniejszenie zagrożenia zakażenia bakteriologicznego czy chemicznego oraz wyeliminuje nieprzyjemne zapachy.
Remont odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanych w okresie XX – lecia międzywojennego oraz w latach 70-tych ubiegłego wieku zahamuje dotychczasowe przesiąkanie ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
Unowocześnienie procesu uzdatniania wody pozwoli na polepszenie jakości wody poprzez redukcję związków manganu i żelaza.


OSZCZĘDNOŚĆ

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej to spora oszczędność w budżecie domowym. Wbrew opinii, że budowa przyłącza kanalizacyjnego jest kosztowną inwestycją, to jednak, po poniesieniu jednorazowego wydatku związanego z przyłączeniem do sieci, dalsze koszty użytkowania są niższe niż w przypadku konieczności korzystania z usług asenizacyjnych.
Koszty eksploatacji zmodernizowanych obiektów – oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody – zmniejszą się w wyniku ich termomodernizacji, zastosowania energooszczędnych urządzeń, a w oczyszczalni dodatkowo dzięki wykorzystaniu wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej jako energii odnawialnej.
Miasto, uniknie kar za niedotrzymanie przyjętych w Traktacie Akcesyjnym zobowiązań – kary nakładane przez Komisję Europejską. Nie będą również naliczane kary administracyjne za przekroczenia lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska wodnego wynikające z polskich przepisów prawa.

drukuj zapisz jako pdf odwiedziny: 1597
zgłoś błąd
Infrastruktura i Środowsiko Piotrków Trybunalski UE - Europejski Fundusz Społeczny

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zastrzeżenia prawne Polityka prywatności Mapa witryny Projektowanie stron: IntraCOM.pl