początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/promocja/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Promocja

Cel ogólny

Spełnienie wymagań określonych przepisami prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz krajowego (Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 oraz Plany komunikacji poszczególnych programów).