początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/o_projekcie/Historia.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Historia

KALENDARIUM PROJEKTU

2009
- podpisano umowę o dofinansowanie z NFOŚ i GW

- Decyzja Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania
2010
- podpisano  umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi
2011
- zakończono budowę wodociągów w ramach Kontraktu nr IV – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych
2012
- zakończono  Kontrakt nr II - Modernizacja Stacji Uzdatniania wody Szczekanica
2013
- podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z NFOŚ i GW (zmiana wartości Projektu oraz zmiana terminu rzeczowej realizacji Projektu – 31.12.2014r.)

- zakończenie Kontraktu nr III – Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.                                                                                                                                                                                            2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z NFOŚ i GW 

- podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z NFOŚ i GW (zmiana terminu rzeczowej realizacji Projektu - 30.06.2015r.)

- zakończono Kontrakt nr I - Modernizacja oczyszczalni ścieków

2015

- zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu nr IV  - Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowych

- zakończenie Kontraktu nr V - Renowackja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych

- podpisano aneks do umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW (zmiana terminu rzeczowej realizacji Projektu - 31.12.2015r.)

Krótka historia kanalizacji


Początki systemu kanalizacyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego sięgają  pierwszej połowy XX wieku, kiedy to samorząd miasta  podpisał w listopadzie 1924 roku umowę, z  amerykańską firmą Ulen and Company z Nowego Jorku, na budowę  wodociągów, kanalizacji i hali targowej. Firma Ulen and Company w październiku 1927r oddała obiekty do użytku. Oczyszczalnia działała  aż do roku 1977. Rozwój przestrzenny Piotrkowa Trybunalskiego, w szczególności zaś zapoczątkowanego w latach sześćdziesiątych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, sprawił iż, oczyszczalnia przy ul. Filtrowej nie była  w stanie oczyścić wszystkich dopływających ścieków.  Zapadła decyzja o budowie nowej oczyszczalni, którą rozpoczęto w 1972 r. Założeniami technicznymi było zbudowanie sieci kanalizacji miejskiej wraz z oczyszczalnią ścieków. Ścieki oczyszczone odprowadzane były do rzeki Strawy. Mimo, iż obiekty i urządzenia są nadal sprawne, mimo wykorzystania ich maksymalnych możliwości technologicznych nie jest możliwe oczyszczanie ścieków na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej.  Dlatego pierwszoplanowym zadaniem miasta stała się modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Piotrkowa.