początek strony początek strony
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.oczyszczalnia.piotrkow.pl/aktualnosci/index/W-wyniku-realizacji-projektu-osiagniete-zostaly-planowane-efekty/idn:354.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały planowane efekty

02gru
2016
Aktualności

31 grudnia 2015 r. projekt  „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni został zrealizowany rzeczowo i finansowo, zgodnie z  Umową o dofinansowanie zawartą dnia 02.11.2009 r.
nr POIS.01.01.00-00-003/07-00.

Wydatki na realizację rzeczową zostały poniesione w okresie kwalifikowalności,
od 01.01.2007 roku do 31.12.2015 roku. Płatność końcowa dopełniająca środki odpowiadające
18 sierpnia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęła płatność końcowa. Miasto otrzymało łącznie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały planowane efekty (wskaźniki rezultatu):
- z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej korzysta dodatkowo ponad 1500 osób
- zmodernizowana oczyszczalnia usuwa niebezpieczne substancje i pierwiastki
z dopływających do niej ścieków – m.in. fosfor i azot – do poziomu, który nie zagraża środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi
19 sierpnia 2016 r. rozpoczął się 5-letni okres trwałości projektu, który będzie trwał
do końca 2021 roku.

Wartość zadań zrealizowanych w ramach projektu:

wszystkie